Více o Ploučnici

Fotogalerie
O ploučnici
Ploučnice pro vodáky
Kilometráž Ploučnice (odkaz na web raft.cz)

Námi doporučené trasy

Doporučené trasy dle kilometráže :

1. den : Stráž p. Ral. u garáží (84,9)/Průrva (79,8) – Boreček (66,4) – celkem 18,5/13,4km

2. den : Boreček (66,4) – Brenná (52,0) – celkem 14,4km

3. den : Brenná (52,0) – Žízníkov Keramo (41,4) – celkem 10,6km

4. den : Žízníkov Keramo (41,4) – Stružnice U močálu (30,4) – celkem 11km

5. den : Stružnice U močálu (30,4) – Horní Police před mostem (22,3) – celkem 8,1km

Rozvržení jednotlivých úseků řeky je v návaznosti na náročnost daných úseků a navržené cíle jednotlivých tras zajišťují pro vodáky v blízkosti řeky možnost stanování, občerstvení, WC, případně sprch a dalších služeb.

O Ploučnici

Návrat nahoru ^

Ploučnice je česká řeka, pramenící v okrese Liberec pod Ještědem, protékající okresy Česká Lípa a Děčín, ústící zprava do Labe v Děčíně. Odvodňuje severní část Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami. Je plná meandrů převážně v lukách, vodácky splavná. Je dlouhá 106 km. Povodí má rozlohu 1193,77 km².

Od pramenů do Stráže

Prameny Ploučnice nalezneme dva. Jako Hlavní pramen Ploučnice je většinou označována dříve mohutná vyvěračka u Osečné na jižním okraji obce Janův Důl v nadmořské výšce 390 metrů. Vystupuje zde několik pramenů, které stékají do rybníka u Jenišovského mlýna.

Někdy je uváděn i o pár km dále a výše pramen (Horní Ploučnice), který se nachází u obce Hoření Paseky na JZ svahu Ještědu v nadmořské výšce 654 metrů.

Nedaleko od pramene mezi obcemi Janův Důl a Osečná se odděluje náhon Hamerská strouha sloužící k napájení Hamerského rybníka. Dále protéká obcemi a osadami Břevniště, Útěchovice a Hamr na Jezeře. U Stráže pod Ralskem napájí Horecký rybník a dále plyne rovně mezi loukami územím, které bylo silně poznamenáno rozsáhlou těžbou uranu.

Od Stráže do České Lípy

Nad Novinami pod Ralskem se zařezává do hluboké pískovcové soutěsky, která končí stometrovým tunelem. Tento úsek se nazývá Průrva Ploučnice.

Dále až do České Lípy je úzké, člověkem nedotčené koryto meandruje loukami v neobydlené krajině. Od Stráže se obloukem vyhýbá vrchu Ralsko a vtéká do Mimoně. Úsek v Mimoni je částečně regulované koryto s břehovými porosty a několika menšími stupni. Zde, u zámeckého parku v Mimoni se do Ploučnice zprava vlévá Panenský potok a dále pokračuje k Borečku, kde se nejvíce přibližuje k letišti Hradčany. Pak zleva přijímá vody Hradčanského potoka. Dále teče k severozápadu, severně od oblasti zvané Polomené hory územím, které bylo součástí vojenského prostoru Ralsko. Do neustále meandrujícího toku zprava od Zákup přitéká Svitávka a Dobranovský potok.

V České Lípě

Ve městě je říčka přemostěna desítkou silničních a potrubních mostů i lávek pro pěší, přes řeku vede i most železniční tratě. Protože povodí řeky je a bylo ploché, řeka se zde často rozlévala a měnila koryto. Na jedné z pískových naplavenin založil některý z rodu Ronovců v 13. století hrad Lipý, který byl nazýván vodním hradem. Z Ploučnice byl v 16. století napájen vodní příkop kolem hradu, který se přestavbami na 200 let před ničivým požárem z roku 1820 změnil v zámek. Dnes je řeka svedena do kamenného koryta zhruba 200 metrů dál a z hradu je udržovaná a zvelebovaná ruina.

Za Českou Lípou

Za Českou Lípou přijímá zleva Robečský potok a zprava Šporku. Dál protéká osadami Stružnice a Jezvé, kde zprava přitéká Radečský potok a zleva malý Valteřický potok. Pak je na toku Horní Police s levé strany přitékajícím Valdeckým potokem a Žandov, kde zprava přitéká Vrbový potok. Pod Žandovem jsou zleva drobné potoky Merboltický a Valkeřický, následují obce Malý a Starý Šachov, Oldřichov a Františkov nad Ploučnicí, nad kterým se tyčí zřícenina hradu Ostrý. Poslední úsek až do Děčína má větší spád a je na něm množství jezů. V Benešově nad Ploučnicí se zprava vlévá Bystrá a zleva malý Fojtovický potok. Nakonec Ploučnice protéká osadami Jedlka a Soutěsky a v Děčíně proti Podmoklům se vlévá do Labe.

Ploučnice pro vodáky

Návrat nahoru ^

Ploučnice bývala oblíbenou řekou vodáků, později došlo k devastaci okolí horního toku uranovými doly a střední tok byl nepřístupný ve vojenském prostoru Ralsko. Podle vodáckého průvodce z roku 1978 bylo v letech obsazení území sovětským vojskem po roce 1968 zakázáno vystupovat na břeh v úseku 15 km od Borečku po Brennou. O povolení průjezdu bylo třeba požádat MNV Mimoň tři týdny před plánovanou plavbou.

Dnes je Ploučnice řekou, která láká tichem, přírodou a romantikou.

Obtížnost se udává ZW C na horním a středním toku a WW I na dolním, ale vzhledem k různým překážkám je nutno počítat s o něco větší náročností. Ploučnice se obvykle splouvá od Stráže pod Ralskem, od hráze přehrady Horka. Je třeba, aby na tamním vodočtu bylo alespoň 20 cm, jinak je třeba v prvním úseku za nižšího stavu vody občas lodě popostrčit přes mělčiny. Hned po osmi kilometrech nás čeká největší atrakce — Průrva Ploučnice. Až do Mimoně řeka meandruje bez větších překvapení. Potom už začíná opravdová divočina. Členité meandry, stromy padlé přes řeku a místa, kde se řeka dělí do mnoha ramen dělají plavbu nezapomenutelnou. Víkendové splutí je možné ukončit u mostu v Brenné, Heřmaničkách, Žizníkově nebo ve Stružnici U močálu. K projetí celého toku je třeba cca 4 dnů. Pro toho, kdo má zájem věnovat řece 1 den, se nabízí jako ideální trasa od Kerama, případně od nemocnice (Česká Lípa) k areálu U močálu, případně ti zdatnější mohou dojet až do Horní Police.

Splavný úsek řeky končí před mosty v Horní Polici. Dále po řece je splutí za normálního stavu velmi obtížné. Nachází se zde množství jezů, které jsou nesjízdné a o obtížně se přenášejí.

-zdroj: Wiki (upraveno)

Návrat nahoru ^

Fotogalerie


Návrat nahoru ^

ubytování u řeky ploučnice