Ceník 2022

1Loď + 2Pádla + doprava lodi do Heřmaniček, ke Keramu nebo k Prádelnám, doplutí do Stružnice U Močálu450kč/den
1Loď + 2 pádla + Start Stružnice U Močálu+vyzvednutí lodi v Horní Polici450kč/den
Kanoe pro 2 osoby „Vydra“ + 2 pádla200,-/den
Kanoe pro 3 osoby „ROKA“ + 3 pádla250,-/den
vesta20,-/den
barel20,-/den
Kajak + pádlo200,-/den

Ceník dopravy

Stružnice U močálu – Stráž p. Ral. 600,- Kč

Stružnice U močálu – Boreček 550,- Kč

Stružnice U močálu – Brenná 400,- Kč

Stružnice U močálu – Dubice, Keramo 300,- Kč

Stružnice U močálu – Horní Police 300,- Kč

Cena dopravy na jiná nástupní či výstupní místa je smluvní.


Přeprava osob není umožněna

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem a
zacházet s ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému opotřebení či poškození. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné ho chránit zejména před poškozením teplem (např. otevřený oheň).

2. Nájemce je povinen vrátit ve sjednané lhůtě zapůjčené vybavení, tedy věci, které mu byly předány, nikoliv věci jiné stejného druhu.

3. Vybavení může užívat pouze nájemce a osoby jím určené. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce a zavazuje se uhradit náklady na opravu vybavení.

4. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen toto vybavení vrátit.

5. Nájemce je povinen minimalizovat riziko odcizení zapůjčeného vybavení. V případě krádeže vybavení
je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit polici a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

6. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit
vzniklou škodu dle ceníku vybavení (viz. níže) do 30ti dnů od zániku smlouvy.

7. Za pozdní vrácení vybavení se nájemce zavazuje uhradit pokutu ve výši dvojnásobku
ceny jednodenního pronájmu vybavení a to za každý započatý kalendářní den prodlení (cena uvedena
na Potvrzení o vydání vybavení na straně 1 této smlouvy) až po jeho vrácení.

8. Nájemce se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě, které bylo sjednáno jako konec
výletu. Zapůjčený materiál je považován za vrácený po podpisu „Potvrzení o převzetí“ osobou tomu
pověřenou pronajímatelem.

9. Pronajímatel, nebo osoba jím pověřená, je povinen čekat na místě začátku nebo konce výletu,
ujednaném na str. 1 smlouvy, maximálně 15 minut od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané
doby nebo místa zahájení či konce výletu je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené
s novou dopravou dle ceníku dopravy níže uvedeného.

10.Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.

11.Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související
s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

Ceník vybavení

Loď : Vydra 19 000,- Kč

Pádlo : plast 500,- Kč

Vesta : 1 000,- Kč

Barel : 60 l 500,- Kč

Platební podmínky

Při objednání účtujeme zálohu 50% splatnou max. do 30ti dnů (mění se podle data objednání lodí) na účet ČSOB a.s, č. ú. 273881739/0300.

Při zrušení rezervace 15-30 dní před termínem půjčení vracíme objednateli 50% zálohy. Při zrušení rezervace 14 dní a méně před termínem půjčení záloha propadá.

Dodatek Smluvních podmínek

V návaznosti na Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) platného od 25. 5. 2018.

  1. Nájemce podpisem smlouvy souhlasí se zpracováním osobních dat pouze pro potřeby půjčovny
  2. Pronajímatel se zavazuje, že osobní data použije pouze pro potřeby půjčovny a  v žádném případě neposkytne třetí osobě.

Rozumím, chci
Přejít k objednávce

půjčte si loď na řeku Ploučnici u nás