Půjčovna lodí U močálu


Ceník

 

  1 - 2 dny 3dny a více
Kanoe pro 2 osoby "Vydra" + 2 pádla + barel 200,-/den 190,-/den
 vesta   20,-/den   20,-/den
 barel (navíc)   20,-/den   20,-/den
 pádlo (navíc)   20,-/den   20,-/den

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem a     zacházet s ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému opotřebení či poškození. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné ho chránit zejména před poškozením teplem (např. otevřený oheň).

2. Nájemce je povinen vrátit ve sjednané lhůtě zapůjčené vybavení, tedy věci, které mu byly předány, nikoliv věci jiné stejného druhu.

3. Vybavení může užívat pouze nájemce a osoby jím určené. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce a zavazuje se uhradit náklady na opravu vybavení.

4. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen toto vybavení vrátit.

5. Nájemce je povinen minimalizovat riziko odcizení zapůjčeného vybavení. V případě krádeže vybavení je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit polici a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

6. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit     vzniklou škodu dle ceníku vybavení (viz. níže) do 30ti dnů od zániku smlouvy.

7. Za pozdní vrácení vybavení se nájemce zavazuje uhradit pokutu ve výši dvojnásobku     ceny jednodenního   pronájmu vybavení a to za každý započatý kalendářní den prodlení (cena uvedena     na Potvrzení o vydání vybavení na straně 1 této smlouvy) až po jeho vrácení.

8. Nájemce se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě, které bylo sjednáno jako konec      výletu. Zapůjčený materiál je považován za vrácený po podpisu „Potvrzení o převzetí“ osobou tomu     pověřenou pronajímatelem.

9. Pronajímatel, nebo osoba jím pověřená, je povinen čekat na místě začátku nebo konce výletu,     ujednaném na str. 1 smlouvy, maximálně 15 minut od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané        doby nebo místa zahájení či konce výletu je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené     s novou dopravou dle ceníku dopravy níže uvedeného.

10.Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.

11.Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související        s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

 

Ceník vybavení

Loď     :   Vydra      19 000,- Kč

Pádlo  :   plast            500,- Kč

Vesta  :                    1 000,- Kč 

Barel   :   60 l              500,- Kč

 

Ceník dopravy

Stružnice U močálu – Stráž p. Ral.                   500,- Kč

Stružnice U močálu – Boreček                         450,- Kč

Stružnice U močálu – Brenná                           300,- Kč

Stružnice U močálu – Dubice, Keramo             250,- Kč

Stružnice U močálu – Horní Police                   200,- Kč

Cena dopravy na jiná nástupní či výstupní místa je smluvní.

 

Platební podmínky

Při objednání účtujeme zálohu 100,- Kč/loď/den splatnou do 30ti dnů na účet ČSOB a.s, č. ú. 273881739/0300.

Při zrušení rezervace 31 a více dní před termínem půjčení vracíme objednateli 90% zálohy.

Při zrušení rezervace 15 - 30 dní před termínem půjčení vracíme objednateli 70% zálohy.

Při zrušení rezervace 14 dní a méně před termínem půjčení záloha propadá.

Při objednání lodí méně než 30 dní před plánovaným termínem účtujeme 50% z celkové kalkulace se splatností do 10ti dnů (max).

V tomto případě při zrušení  rezervace propadá celá částka.


Rozumím, chci Přejít k objednávce

 

(c) 2017 - Půjčovna lodí u močálu

Aktuality a odkazy

Počasí u nás:
Počasí Česká Lípa - Slunečno.cz

Odkazy jinam:
Raft.cz

Projekt Voda nebo alkohol


Vodácká
Kilometráž